Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Welstand

Hoe de stad eruitziet is belangrijk. Rotterdam moet steeds aantrekkelijker worden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Om de kwaliteit van de stad te bewaken, heeft het gemeentebestuur de Welstandsnota gemaakt. De Commissie voor Welstand en Monumenten toetst aanvragen aan deze Welstandsnota.

Welstand

In de Welstandsnota staan onder andere regels voor bouwen en verbouwen. Iedereen die wil bouwen of verbouwen in Rotterdam heeft met deze regels te maken. Als u (ver)bouwplannen heeft kunt u via de Zelftoets. Link opent een externe pagina snel te weten komen welke regels en voorwaarden op een bepaald adres gelden. Én of u voor uw plan een vergunning nodig heeft.

Bij grotere bouwaanvragen kijkt de Commissie voor Welstand en Monumenten of ze passen bij het welstandsbeleid van de gemeente. Daarbij is de Welstandsnota Rotterdam het uitgangspunt.

Ook reclame in de stad moet voldoen aan regels. Via de Zelftoets. Link opent een externe pagina komt u snel te weten wat voor uw (winkel)gebied de regels en voorwaarden zijn. Meer informatie vindt u verder op deze pagina bij Reclame.

Bij gebiedsontwikkeling en intensieve projecten kan de gemeente voor een bepaalde periode een zogenaamde Welstandskamer instellen. Hierin zitten ten minste drie leden van de commissie voor Welstand en Monumenten. Samen met andere deskundigen. Rotterdam heeft op dit moment één welstandskamer: het Quality-team Feyenoord City.

Commissie voor Welstand en Monumenten

De gemeenteraad stelt leden van de commissie aan voor een periode van drie jaar. Dit kan eenmaal met drie jaar worden verlengd.

Commissieleden

drs. Esther Agricola - voorzitter
ir. Johanna van Doorn - architectuurhistorie
ir. Marjolein van Eig - architectuur
ir. Rudolph Eilander - architectuur
Evert Kolpa MSc - architectuur
ir. Job Roos - restauratie architectuur
ir. Steven Slabbers - landschap en stedenbouw
ir. Marcel van der Meijs - landschap en stedenbouw

De commissie krijgt ondersteuning van het ambtelijk secretariaat. Dit is onderdeel van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.
De commissie toetst alleen grote en ingewikkelde bouwplannen. De kleinere en minder ingewikkelde plannen worden namens de commissie door ambtenaren getoetst.

Openbare vergadering

De commissievergaderingen zijn iedere twee weken op woensdag en zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, kan erbij zijn. Zie hiervoor de spelregels.
Als een plan op de agenda van een openbare vergadering staat, worden de aanvragers altijd uitgenodigd om aanwezig te zijn. En om een toelichting te geven. Op basis daarvan formuleert de commissie haar advies.

Verslagen

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Secretariaat Commissie Welstand en Monumenten
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam
ciewm@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Beleid

Welstandsnota Rotterdam

Rotterdam moet steeds aantrekkelijker worden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Om de kwaliteit van de stad te kunnen bewaken, heeft het gemeentebestuur de Welstandsnota gemaakt.

De welstandsnota bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan het welstandsbeleid, de regels en voorwaarden. In het tweede deel staat hoe alle delen van Rotterdam eruit zien.

Met dit beleid kan de gemeente invloed hebben op de manier van bouwen bij nieuwbouw en verbouwingen. Met dit beleid kan de gemeente ook straffen opleggen als dat bouwen niet volgens de regels gebeurt.
De Welstandsnota Rotterdam is vastgesteld door de gemeenteraad en geldt sinds 11 oktober 2012. Hieronder staan links naar de verschillende onderdelen van de nota.

Er worden nieuwe criteria voor energie opwekkende panelen in rijksbeschermde stadsgezichten en op monumenten voorbereid waarop een reactie kan worden gegeven tijdens de periode van terinzagelegging.

Met energie opwekkende panelen worden zonnepanelen, zonnecollectoren en andere energieopwekkende velden bedoeld. De criteria zijn opgesteld ter vervanging van de huidige sneltoetscriteria voor zonnecollectoren en zonnepanelen in de Welstandsnota Rotterdam. Het toetsingskader voor aanvragen voor energie opwekkende panelen wordt met de nieuwe criteria verruimd. 

De voorgestelde nieuwe criteria liggen voor iedereen zes weken ter inzage, van 21 augustus 2023 tot 2 oktober 2023:

Doe de Zelftoets!

Met de Zelftoets. Link opent een externe pagina komt u snel te weten welke regels en voorwaarden er op een bepaald adres gelden.

Sneltoetscriteria

Voor een aantal kleine aanvragen die vaak voorkomen, zijn aparte regels gemaakt: de sneltoetscriteria. In de welstandsnota kunt u deze regels op de volgende pagina’s vinden:

 • Kozijn- of gevelwijzigingen pagina 82.
 • Dakkapellen pagina 83.
 • Dakterrassen pagina 84.
 • Zonnecollectoren en zonnepanelen pagina 85.
 • Erfafscheidingen pagina 86.
 • Rolhekken, luiken en rolluiken bij niet-woongebouwen pagina 87.
 • Terrasschermen, zonneschermen en markiezen bij (horeca)inrichtingen pagina 88.

Welstandsparagrafen

Voor gebieden waar op grote schaal wijzigingen plaatsvinden, stelt de gemeente welstandsparagrafen op. Hierin staat hoe het gebied er straks uitziet. Een welstandsparagraaf is een aanvulling op de welstandsnota. De gemeenteraad stelt welstandsparagrafen vast. In Rotterdam zijn de volgende welstandsparagrafen vastgesteld: (pdf, Notubiz of Archiefweb):

Reclame

Reclame hoort bij de dynamiek van de stad maar er zijn wel spelregels nodig om wildgroei te voorkomen. In het 'Hoofdstuk Reclame' onderdeel van de Welstandsnota Rotterdam Koepelnota Welstand staan regels die gelden voor reclame op gebouwen en in de openbare ruimte. Het 'Hoofdstuk Reclame' is vastgesteld door de gemeenteraad en geldt sinds 27 december 2007.

Kaart reclameniveaus per gebied

Deze kaart geeft een indeling in reclamegebieden. Er zijn reclamezones, reclame-arme zones en welstandsvrije gebieden. Per gebied zijn er regels voor reclame. Een beschrijving van de kenmerken en de regels voor reclame staan in het 'Hoofdstuk Reclame'.

  Doe de Zelftoets!

  Met de Zelftoets. Link opent een externe pagina komt u snel te weten welke regels er op een bepaald adres gelden voor buitenreclame waar een vergunning voor nodig is.

  Vergunningvrije reclame-uitingen

  Speciaal voor ondernemers en vastgoedeigenaren is er de Praktische Reclamegids voor Rotterdam, met daarin regels en voorbeelden voor vergunningvrije reclame-uitingen. De reclamegids laat stap voor stap zien hoe in Rotterdam reclame op winkels en bedrijfspanden moet worden aangebracht.
  NB: Als een reclame past binnen de regels uit de Praktische Reclamegids, dan is er geen vergunning nodig. Als een reclame niet voldoet aan de regels uit deze gids, dan is een omgevingsvergunning verplicht. De aanvraag moet dan voldoen aan de regels zoals die staan vermeld in het 'Hoofdstuk Reclame'.

  Regels over reclame met verlichting

  Rotterdam bouwt aan een aantrekkelijke en schone stad met een rustig straatbeeld. Een schone stad betekent dat de stad ook ‘voor het oog’ schoon en opgeruimd is en dat er rust in de openbare ruimte is. Om lichthinder en een verkeersonveilige situatie te voorkomen, zijn er speciale regels voor reclame met verlichting. Deze regels en voorwaarden staan in de ‘Nadere Regels Reclame met Verlichting 2020.’

  Voor grote digitale reclames is het verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. De aanvraag omgevingsvergunning bestaat dan uit de activiteit 'bouwen' en de activiteit 'reclame'. Het is belangrijk dat de reclame op het pand gaat over de activiteiten van het bedrijf in het pand zelf. Via digitale schermen reclame maken voor andere bedrijven en organisaties mag niet meer. In de brief van het College van B en W leest u hier meer over.

  Ga voor meer informatie over de activiteiten 'bouwen' en 'reclame' naar de pagina Omgevingsvergunning reclame-uiting. Bekijk de pagina Omgevingsvergunning voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

  Welstandskamer Q-team Feyenoord City